گزارش پایان دوره دو ساله کار آموزی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
مرضیه سپهریان مطلق

جلد اول:
فهرست مطالب:
فصل اول:
1-مقدمه
-تاریخچه نفت
-تئوری پیدایش نفت و گاز
-تاریخچه پیدایش گاز
-مخازن زیر زمینی نفت و گاز
-تاریخچه پیدایش گاز طبیعی
-گاز در ایران
-معرفی شرکت ملی گاز ایران
-اهداف شرکت ملی گاز ایران
-میدان گازی پارس
-منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
-شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
-اهداف شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
-مشخصات کلی فاز های شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
-دوره های آموزشی
-دوره های فشرده زبان انگیلیسی
-دوره های کامپیوتر
-دوره های آموزش فنی عمومی
-آموزش کلی در سایت عسلویه
-آموزش تخصصی بهره برداری
-آشنایی با فرآیند های عسلویه
-آموزش تخصصی بهره برداری در سایت عسلویه
-آزمایشگاه
-نتایج حاصله از دوره ها
-توانایی انجام کار پس از انجام دوره

فصل دوم:
1-سکو های دریایی فاز 2 و3
2-تاسیسات موجود در خشکی
-بررسی تفصیلی واحد های process
-بررسی تفصیلی واحد های Utility
-بررسی تفصیلی واحد های offsite
-بررسی تفصیلی واحد های common facilites

پسوورد فایل: www.sem-eng.com
158 صفحه
حجم فایل: 10 MB

دانلود