تبلیغات
وبلاگ برای دانلود فیلم نرم افزار کتاب جزوه پروژه گزارش کاراموزی تحقیق عکس شیمی و سرگرمی و تفریحی - دانلود سخنرانی های دکتر علی شریعتی
دانلود سخنرانی های دکتر علی شریعتی

 

برای دانلود سخنرانی ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید

                                           لینکهای دانلود                                      

         حجم         

پدر، مادر، ما متهمیم!  (حجم: 13.9MB)
نیایش  (حجم: 12.4MB)
علی تنهاست  (حجم: 9MB)
علی بنیانگذار وحدت  (حجم: 15MB)
چه نیازی به علی داریم؟ (حجم: 8.7MB)
تشیع علوی و تشیع صفوی - بخش اول  (حجم: 9MB)
تشیع علوی و تشیع صفوی - بخش دوم  (حجم: 9.5MB) 
آری این چنین بود برادر  (حجم: 9.5MB)
متجدد و متمدن  (حجم: 9.8MB)
فلسفه ی تاریخ در اسلام  (حجم: 12.8MB)
نگاهی به تاریخ فردا (حجم: 5.7MB)
پس از شهادت  (حجم: 5.2MB)
بانوی اسلام (فاطمه فاطمه است)  (حجم: 14.2MB)
انتظار عصر حاضر از زن مسلمان  (حجم: 10.8MB)
مسئولیت شیعه بودن  (حجم: 1.1MB)
تاریخ و ارزش آن در اسلام  (حجم: 9.5MB) 
اقبال لاهوری، مصلح قرن اخیر  (حجم: 11.4MB)
حجاب  (حجم: 10.3MB)
یک جلوش تا بی نهایت صفرها  (حجم: 8MB)
تخصص (حجم: 7.3MB)
تعلیم و تربیت  (حجم: 7.1MB)
حج (مناسک) (حجم: 10.6MB)
حسین وارث آدم - قسمت اول  (حجم: 10.1MB)
حسین وارث آدم - قسمت دوم  (حجم: 10.1MB)
زن (فاطمه فاطمه است) - بخش اول  (حجم: 14MB)
زن (فاطمه فاطمه است) - بخش دوم  (حجم: 14.1MB)
حر - بخش اول  (حجم: 7MB)
حر - بخش دوم  (حجم: 6.7MB)
توحید و شرک - بخش اول (حجم: 11.2MB)
توحید و شرک - بخش دوم (حجم: 7.8MB)
مذهب - بخش اول (حجم: 8.5MB)
مذهب - بخش دوم (حجم: 8.5MB)
مذهب علیه مذهب - بخش اول  (حجم: 9.3MB)
مذهب علیه مذهب - بخش دوم (حجم: 10.3MB)
میلاد رسول اکرم - جلسه اول  (حجم: 5.7MB)
میلاد رسول اکرم - جلسه دوم (حجم: 7.5MB)
علی، حقیقتی بر گونه ی اساطیر - بخش اول (حجم: 10.1MB)
علی، حقیقتی بر گونه ی اساطیر - بخش دوم  (حجم: 10.7MB)
سوره ی روم، پیام امید به روشنفکر مسئول - بخش اول  (حجم: 8.6MB)
سوره ی روم، پیام امید به روشنفکر مسئول - بخش دوم  (حجم: 9.9MB)
اسلام شناسی - بخش اول  (حجم: 15.7MB)
اسلام شناسی - بخش دوم  (حجم: 14.8MB)
شهادت - بخش اول  (حجم: 7.2MB)
شهادت - بخش دوم  (حجم: 11.4MB)
زیباترین روح پرستنده (امام سجاد) - بخش اول  (حجم: 9.4MB)

زیباترین روح پرستنده (امام سجاد) - بخش دوم                 (حجم: 8MB)
روشنفکر و مسئولیت او در جامعه - بخش اول  (حجم: 7.3MB)
روشنفکر و مسئولیت او در جامعه - بخش دوم  (حجم: 15MB)
علی، انسان تمام - بخش اول  (حجم: 7.1MB)
علی، انسان تمام - بخش دوم  (حجم: 7.1MB)
علی، انسان تمام - بخش سوم  (حجم: 8.1MB)
نقش انقلابی شیعه - بخش اول  (حجم: 6.3MB)
نقش انقلابی شیعه - بخش دوم  (حجم: 7.2MB)
نقش انقلابی شیعه - بخش سوم  (حجم: 7.3MB)
هجرت و تمدن - بخش اول  (حجم: 7.1MB)
هجرت و تمدن - بخش دوم  (حجم: 7.1MB)
هجرت و تمدن - بخش سوم (حجم: 8.1MB)
انتظار، مذهب اعتراض - بخش اول  (حجم: 7MB)
انتظار، مذهب اعتراض - بخش دوم  (حجم: 7.2MB)
انتظار، مذهب اعتراض - بخش سوم  (حجم: 7.3MB)
قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش اول  (حجم: 7.2MB)
قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش دوم  (حجم: 8.5MB)
قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش سوم (حجم: 8.6MB)
از کجا آغاز کنیم؟! - بخش اول  (حجم: 14.4MB)
از کجا آغاز کنیم؟! - بخش دوم (حجم: 15.9MB)
از کجا آغاز کنیم؟! - بخش سوم  (حجم: 14.3MB)
میعاد با ابراهیم - بخش اول  (حجم: 9.3MB)
میعاد با ابراهیم - بخش دوم  (حجم: 11.2MB)
میعاد با ابراهیم - بخش سوم  (حجم: 10.2MB)
میعاد با ابراهیم - بخش چهارم  (حجم: 12.1MB)
جهت گیری طبقاتی - بخش اول  (حجم: 5.7MB)
جهت گیری طبقاتی - بخش دوم  (حجم: 5.8MB)
جهت گیری طبقاتی - بخش سوم  (حجم: 5.9MB)
جهت گیری طبقاتی - بخش چهارم  (حجم: 5.6MB)
شیعه یک حزب تمام - بخش اول  (حجم: 7.2MB)
شیعه یک حزب تمام - بخش دوم  (حجم: 8.4MB)
شیعه یک حزب تمام - بخش سوم  (حجم: 7.2MB)
شیعه یک حزب تمام - بخش چهارم  (حجم: 8.5MB)
خودآگاهی و استعمار - بخش اول  (حجم: 7.1MB)
خودآگاهی و استعمار - بخش دوم (حجم: 7.1MB)
خودآگاهی و استعمار - بخش سوم  (حجم: 7.1MB)
خودآگاهی و استعمار - بخش چهارم  (حجم: 7.2MB)
پیروزی پس از شکست - بخش اول  (حجم: 7.1MB)
پیروزی پس از شکست - بخش دوم  (حجم: 7.2MB)
پیروزی پس از شکست - بخش سوم  (حجم: 7.3MB)
پیروزی پس از شکست - بخش چهارم  (حجم: 9MB)
امت و امامت در جامعه شناسی - بخش اول  (حجم: 7MB)
امت و امامت در جامعه شناسی - بخش دوم  (حجم: 7.1MB)
امت و امامت در جامعه شناسی - بخش سوم  (حجم: 7.1MB)
امت و امامت در جامعه شناسی - بخش چهارم                (حجم: 7.2MB)
امت و امامت در جامعه شناسی - بخش پنجم  (حجم: 7.5MB)  

 

سمینار زن - بخش اول                                                     (حجم: 7.2MB)
سمینار زن - بخش دوم  (حجم: 7MB)
سمینار زن - بخش سوم  (حجم: 7.2MB)
سمینار زن - بخش چهارم  (حجم: 7.2MB)
سمینار زن - بخش پنجم  (حجم: 7.1MB)
سمینار زن - بخش ششم (حجم: 7.2MB)
سمینار زن - بخش هفتم  (حجم: 6.4MB)
حج - بخش اول  (حجم: 9.9MB)
حج - بخش دوم (حجم: 9.2MB)
حج - بخش سوم (حجم: 9.5MB)
حج - بخش چهارم  (حجم: 9.2MB)
حج - بخش پنجم  (حجم: 9.9MB)
حج - بخش ششم  (حجم: 8.8MB)
حج - بخش هفتم  (حجم: 9.5MB)
حج - بخش هشتم  (حجم: 10.3MB)
حج - بخش نهم (حجم: 5.5MB)

 

تاریخ ادیان - جلسه پانزدهم - بخش اول (حجم: 10.6MB)
تاریخ ادیان - حلسه پانزدهم - بخش دوم (حجم: 10.6MB) 
تاریخ ادیان - جلسه شانزدهم - بخش اول (حجم: 11.4MB) 
تاریخ ادیان - جلسه شانزدهم - بخش دوم (حجم: 10.5MB) 
تاریخ ادیان - جلسه هفدهم (حجم: 16.6MB) 
تاریخ ادیان - جلسه هجدهم (حجم: 8.3MB) 
تاریخ ادیان - جلسه نوزدهم - بخش اول (حجم: 11MB) 
تاریخ ادیان - جلسه نوزدهم - بخش دوم (حجم: 11MB)
تاریخ ادیان - جلسه بیستم (حجم: 18.1MB)
تاریخ ادیان - جلسه بیست و دوم (حجم: 18.1MB)
تاریخ ادیان جلسه بیست و سوم - بخش اول (حجم: 14.5MB)
تاریخ ادیان - جلسه بیست و سوم - بخش دوم (حجم: 14.2MB)
تاریخ ادیان - جلسه بیست و چهارم  (حجم: 16.2MB)
تاریخ ادیان - جلسه بیست و پنجم  (حجم: 14.1MB)
تاریخ ادیان - جلسه بیست و ششم  (حجم: 18.1MB)
تاریخ ادیان - جلسه سی ام - بخش اول  (حجم: 15.7MB)
تاریخ ادیان - جلسه سی ام - بخش دوم  (حجم: 16.1MB)
تاریخ ادیان - جلسه سی و دوم (حجم: 16.6MB)
تاریخ ادیان - جلسه سی و سوم  (حجم: 11.2MB)
تاریخ ادیان - جلسه سی و پنجم  (حجم: 20.7MB)
تاریخ ادیان - جلسه چهلم  (حجم: 10.2MB)

***

***

منبع:

http://www.1yek.com/post-583.aspx

 

 كلمات كلیدی : دانلود سخنرانی های دکتر علی شریعتی ،