جزوه کامل و جامع موازنه انرژی و مواد دکتر پروینی استاد دانشگاه سمنان با کیفیت بالا و به صورت تایپ شده در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
فصل اول:اصول محاسبات در مهندسی شیمی
1-کمیت ها و واحد ها
2-مفهوم gc
3-مول,جرم اتمی و جرم مولکولی
4-جرم حجمی
5-حجم مخصوص
6-جزء جرمی,حجمی و مولی
7-آنالیز(تجزیه)
8-غلظت
9-مبنا
10دما,فشار
11-محاسبات استوکیومتری
12-درجه تکمیل واکنش
13-سنجش کمی واکنش ها

فصل دوم: موازنه ماده
1-تعاریف و مفاهیم موازنه ماده
2-بررسی سیستم ها همراه با واکنش
3-بررسی سیستم های بدون واکنش
4-انواع فرایند های شیمیایی در صنعت
5-تجزیه و تحلیل مسائل موازنه مواد
6-موازنه مواد با استفاده از روش های جبری
7-جریان های برگشتی,کنار گذر و زدایشی

فصل سوم:خواص سیالات
1-گاز,بخار,مایع و جامد
2-قانون آووگادرو
3-قانون دالتون
4-محاسبه فشار جزئی
5-قانون آماگات
6-محاسبه حجم جزئی
7-گازهای حقیقی
8-معادله واندروالس
9-معادله حالت تراکم پذیری برای گاز حقیقی
10-سیستم های تک فاز
11-متوسط ثابت ها در معدله حالت
12-روش کی
13-روش متوسط ضریب تراکم پذیری
14-نمودار دما-فشار برای مواد خاص
15-فشار بخار
16-معادله تجربی جهت تخمین فشار
17-معادله کلازیوس-کلاپیرون
18-معادله آنتوان
19-نمودار کاکس
20-کیفیت
21-حالت اشباع
22-جداول بخار اشباع
23-قانون رائولت
24-قانون هنری

فصل چهارم:موازنه انرژی
1-تعاریف و مفاهیم مرتبط
2-محاسبه تغییرات آنتالپی بدون تغییر فاز و بدون واکنش شیمیایی
3-موازنه عمومی انرژی در کلی ترین حالت در یک سیستم
4-موازنه انرژی با واکنش های شیمیایی
5-ارزش حرارتی سوخت
6-محاسبه دمای آدیاباتیک شعله

فصل ششم:موازنه مواد و انرژی در حالت غیر یکنواخت
1-حالت ناپایدار در موازنه مواد
2-سیستم غیر یکنواخت همراه با واکنش

پسوورد فایل: www.sem-eng.com

دانلود

 

منبع:sem-eng.com